Công Dụng Của Tiện Ích Mục Lục Sách

Chèn bài viết dạng sách vào webTiện ích cho phép tạo danh mục những bài viết được xắp xếp theo dạng mục lục sách. Đối với những nội dung cần được xắp xếp theo dạng chuỗi bài viết quý vị nên cài đặt tiện ích này, việc tạo và xắp xếp các bài viết theo hệ thống sẽ góp phần giúp người dùng dễ theo dõi và tạo tính khoa học cho website.

Tạo một bài viết có nhiều bài viết con (được sắp xếp theo dạng cây) => Giống như một cuốn sách.

Thông thường, sách có 2 loại sắp xếp:
  1. Sách loại 1: chỉ gồm toàn các chương. Chương thường được ghi theo số thứ tự. Có khi Chương chỉ là tiêu đề bài. Tuyển tập văn hoặc Tuyển tập thơ thuộc loại sắp xếp này. Cũng có sách vừa ghi chương theo số vừa ghi tiêu đề bài.
  2. Sách loại 2: được sắp xếp theo phần và chương. Mỗi phần có nhiều chương. Nhiều tiểu thuyết dài và sách nghiên cứu được sắp xếp theo cách này.