05. Thêm danh mục About Us

03 Tháng Sáu 201512:47 SA(Xem: 10659)
05. Thêm danh mục About Us
55Vote
40Vote
30Vote
20Vote
11Vote
4.36
pdf-icon2 (Xem file PDF)

Danh mục About Us khác với danh mục Writings ở chỗ nó chỉ có một bài viết mà thôi.

Thí dụ, bạn sẽ tạo danh mục "About Us" trong Left Menu của site tiếng Anh. (Sau đó, sẽ tạo danh mục cùng tên trên Top Menu).

A.
Vào Control Panel như thường lệ.

B.
Vào mục "Website Manager" rồi chọn "Categories" trong bảng rải xuống (hoặc bấm vào biểu tượng mang tên "Categories" ở giữa Control Panel).

Bạn sẽ thấy danh sách các danh mục hiện hữu của website.

blank

C. Chọn site (ngôn ngữ nào) để quản lý. Chúng ta sẽ thêm danh mục About Us trong site tiếng Anh nên chúng ta bấm vào ô gần góc trên, bên trái để chọn "English Site".

D. Bấm vào "Record Edit" ở góc trên, bên phải danh sách, bạn sẽ thấy một trang tương tự như sau, được gọi là phiếu dữ liệu (record).

blank

E. Bấm nút "New" để tạo một danh mục mới.

F. Hãy chú trọng tới 3 dữ liệu: Parent, Title Content Type. Đó là 3 dữ liệu chính yếu của danh mục. LƯU Ý: Chọn loại nội dung (Content Type) "One Page" cho danh mục này vì danh mục này chỉ có một bài viết.

G.Phiếu dữ liệu điền cho danh mục About Us (trong Left Menu) sẽ tương tự như sau. Bấm nút "Add" ở đầu trang hoặc cuối trang. Thông báo "Data Added Successfully!" sẽ hiện ra ở góc trên, bên trái.

blank

H. Trở lại phiếu dữ liệu của danh mục About Us và đổi thứ tự để cho danh mục này đứng sau Writings.

blank

I. Bấm vào mũi tên cuối ô Order (trong khung Properties), chọn "After : Writings" trong bảng rải xuống. Chọn như vậy, danh mục "About Us" sẽ hiện ra sau danh mục Writings.

J. Bấm nút "Update" ở đầu trang hoặc cuối trang. Thông báo "Update Successful!" sẽ hiện ra ở góc trên, bên trái.

K. Vào website kiểm soát xem danh mục About Us đã hiện ra trong Left Menu chưa. Nhớ bấm nút refresh của web browser để cập nhật trang web thì mới thấy thay đổi.

Bạn đã hoàn tất thêm danh mục About Us vào Left Menu.

L.
Tạo danh mục About Us trên Top Menu (danh mục này kết nối vào About Us trong Left Menu). Cách làm:

Cách làm tương tự như thêm danh mục vào Top Menu.

Danh mục này đã có trong Left Menu nên nó sẽ là
danh mục liên kết. Vì vậy, bạn cần sao chép đường dẫn của danh mục About Us. Hãy ra vào website của bạn, bấm vào "About Us" trong Left Menu, rồi sao chép phần phía sau domain name trong ô địa chỉ của web browser.

blank

Khi điền xong 4 dữ liệu chính, phiếu dữ liệu sẽ tương tự như sau.

blank

  • Sau khi Add, bạn vào sửa ô Order (trong khung Properties). Chọn "After : Writings", rồi bấm nút Update. Thông báo "Update Successful!" sẽ hiện ra ở góc trên bên trái.
  • Vào website kiểm soát xem danh mục About Us đã hiện ra trên Top Menu chưa. Nhớ bấm nút refresh của web browser để cập nhật trang web thì mới thấy thay đổi.

Bạn đã hoàn tất thêm danh mục "About Us" vào Top Menu.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)