10. Thêm Thanh Copyright

09 Tháng Sáu 201412:50 SA(Xem: 13399)
10. Thêm Thanh Copyright
527Vote
440Vote
32Vote
21Vote
10Vote
4.370
blank (Xem file PDF)

THÊM THANH COPYRIGHT VÀO WEBSITE


Một trong 5 loại thành phần hiển thị cơ bản có sẵn tại bố cục website!

Thanh này cho phép hiển thị thông tin bản quyền copyright website của bạn:

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thanh copyright

Thực hành thêm thanh copyright vào bố cục website!

Bước 1: Thêm tiện ích hiển thị Copyright vào khung chứa!

Tại khung chứa cần thêm thanh copyright chọn ký hiệu “+” => chọn “Thêmtiện íchThanh Copyright”!

Thanh copyright thưởng được thêm vào cuối website!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thanh copyright

Bước 2: Thiết lập thông tin thanh Copyright!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thanh copyright

1. Đặt tên thanh copyright để phân biệt với các thành phần hiển thị khác tại bố cục!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thanh copyright

2. Kích hoạt hiển thị thanh copyright!

Thanh copyright chỉ hiển thị ra layout khi được bật hiển thị!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thanh copyright

3. Đóng khung!

Chọn bật khi muốn đóng khung thanh copyright!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thanh copyright

4. Hiển thị trêm các trang!

Thanh copyright chỉ được hiển thị tại các trang được chọn!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thanh copyright

Bước 3: Chọn lưu cài đặt thanh copyright!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thanh copyright

Thanh Copyright hiển thị tại bố cục!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thanh copyright

Thanh copyright hiển thị tại layout!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm thanh copyright

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)